Year in Review (2015)

Year in Review 2015 - Antal publikationer
Året i granskning 2015 – antal publikationer

Under 2015 fanns det 39 publikationer på PUBMED, inklusive 24 vetenskapliga originalarbeten, 4 fallrapporter, 3 ledare och 8 recensioner.

Studier på vuxna

24-timmar utvärdering av patienten-ventilator interaktion under NAVA vs. PSV

I 30 svårt att avvänja vuxna patienter (medelduration av ventilation 33 dagar), Younis et al (BMC Anesthesiology) som samlas in ventilatorn och fysiologiska data över två 23-hr perioder (antingen under NAVA eller PSV), följt av en cross-over till det andra läget. 80% av patienterna genomgick i PSV-läge först. De hittade ett lägre totalt antal asynchronies och lägre communityn index i NAVA-läge, samt ökad variabilitet tidalvolym och syresättning parametrar.

Detta manuskript åtföljdes av en ledare av Kacmarek et al (BMC Anesthesiology), som föreslog att i de flesta fall är det lämpligt att använda proportionell transportsätt assist.

Neuralt-utlöst tryckstöd hos patienter med KOL

Med Servoi ventilatorn ställa i NAVA läge med högsta möjliga NAVA nivå, Liu et al)Intensivvård) används justeringar i övre trycket gränser för att efterlikna neuralt-utlöst tryckstöd (PSN). På olika nivåer av PEEP jämfört de patient-ventilator interaktion och fysiologiska variabler under PSN och under pneumatiskt styrd trycket stöd (PSP) i 12 KOL-patienter med känd inneboende PEEP. Communityn indexet var lägre med PSN jämfört med PSP, och förblev låg med PSN, även vid noll PEEP. Effekten av de förbättrade synchrony var reducerad Förutlösare och inspiratorisk mekaniska insatser (utvärderas av esofagus ballong). Under PSP Ställ in på ”optimal PEEP” (PEEP inställd på 80% av inneboende PEEP), ansträngningen att utlösa reducerades under PSN, även när PEEP var noll. Författarna drog slutsatsen att PSN upphäver behovet av extrinsic PEEP hos KOL-patienter (i syfte att utlösa ansträngning).

Lung-distending Pressure under NAVA i ARDS

Doorduin et al (kritiska hand läkemedel) studerade 12 patienter med mild till måttlig ARDS medan andning med tre olika ventilationssätt (tryck kontroll (PCV), tryckstöd (PSV) eller NAVA). Syftet var att jämföra tidalvolym och lung-distending tryck (transpulmonellt tryck) mellan lägena. Författarna fann att de var kunna upprätthålla lung skyddande ventilation med NAVA (medelvärde valt VT ~6.0 ml/kg), med extra fördelar av förbättrade respiratoriska variabilitet som patienterna fick mer ”frihet” att kontrollera nivån av assist (PCV till PSV till NAVA), och förbättrad patient-ventilator interaktion.

Patienten vs. Ventilator bidrag till tidalvolymen

I ett försök att reproducera PVBC konceptet hos människor (”patient-ventilator bReath contribution ”index, Grasselli et al 2012 ICM), Liu et al ()Intensivvård) studerade 12 intuberade patienter med akut andningssvikt under NAVA ventilation på olika NAVA nivåer. På varje NAVA-nivå, för ett andetag, togs assisten bort. Författarna beräknas därefter ett förhållande av tidalvolymen per Edi (VTinsp/ Edipk) för detta stödområde andetag, liksom för den föregående assisterad breath(s). Genom att dividera Vtinsp/ Edipk av utan hjälp andan av samma förhållande i assisterad andedräkten visades det att detta PVBC index var korrelerad till guldmyntfoten indexet esofagus press att transpulmonellt tryck (Pes/PL). Kvadratur PVBC ökade denna korrelation till Pes/PL. Ytterligare förbättringar konstaterades om genomsnittet av fem assisterad andetag användes i beräkningen av PVBC och Edipk värdena var reproducerbara (30% fel acceptabelt).

NAVA vs. PAV

I Intensivvård, Schmidt et al jämfört två lägen av proportionell assist, NAVA och proportionell assist ventilation (PAV), PSV i 16 intuberade patienter (främst ARDS och lunginflammation). De huvudsakliga fysiologiska resultat ingår ventilation variabler (och deras variabilitet), Edi, blodgaser och patient-ventilator asynchronies. Ingripandet var tre olika nivåer av support (första 6-8 ml/kg, 50% lägre, och 50% högre assist). Författarna fann bättre patient-ventilator interaktion med PAV och NAVA, samt förbättrad variabilitet i tidalvolym. De enda betydande skillnaderna mellan PAV och NAVA var bättre proportionalitet med NAVA och mer dubbel triggning (om än en liten frekvensen av dessa händelser per minut). Jämfört med PSV, begränsad både NAVA och PAV över buk när assisten ökades.

Matematisk modellering av Respiratory elasticitet under NAVA och PSV

I en PLoS ONE artikel, Chiew och kollegor erhållna experimentella data hos 22 patienter att validera en tidsvarierande elastans modell i spontant andning patienter, som använder två lägen, NAVA och PSV. Tidsvarierande elastans (EDR) banor var mappade och befunnits vara signifikant skillnad mellan de två lägena. Ett positivt EDR-värde ska förväntas för patienter som inte spontant andas (full assist), medan ett negativt EDR-värde är vägledande för mer bidrag av patientens ansträngning (mer undertryck pleural).

Membran Ultraljud och Edi mekaniskt ventilerade patienter

Goligher et al, i en unik studie (ICM), undersökte genomförbarhet, reproducerbarhet, och giltigheten av mäta membran tjocklek med ultraljud i mekaniskt ventilerade patienter. I 96 patienter på mekanisk ventilation och i 9 friska försökspersoner (andas spontant med olika manövrar), membran förtjockning (angivande av inspiratorisk ansträngning) och membran tjocklek (angivande av membran atrofi) mättes och jämfört med Edi. Rätt hemi-membran tjocklek åtgärder var mycket reproducerbara, medan membran förtjockning bråkdel var bara måttligt reproducerbara, men var korrelerad till Edi. Patienter som hade genomgått mekanisk ventilation med neuromuskulär blockad hade en lägre inspiratorisk förtjockning bråkdel, jämfört med de patienter som fick endast partiell ventilator assist och friska försökspersoner.

Respiratoriska muskler lossning under NAVA vs. PSV

I 11 vuxna patienter återhämtar sig från akut andningssvikt, Carteaux et al)Crit Care Med) försökte hitta jämförbara nivåer av respiratoriska muskler lossning under PSV och NAVA. I en randomiserad mode, patienter studerades på nio olika NAVA nivåer, och på fem olika PSV nivåer och index för muskel lossning beräknades vid varje. Mer specifikt, för att uttrycka procentandelen av bistånd på ett jämförbart sätt mellan de två lägena, beräknas författarna förhållandet för att kvantifiera andelen av det totala trycket som antogs av ventilatorn (resten är patientens bidrag) . De drog slutsatsen att – i termer av respiratoriska muskler lossning – nivåer av NAVA mellan 0,5 och 2,5 cm H2O/uV var jämförbara med PS nivåer, från 7 till 25 Cm H2O.

Tidal Volume during NAVA Ventilation after Double Lung Transplant

In a letter to the editor of the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Rozé et al rapportera i en grupp post lungtransplantation patienter (n = 14) spontant valt tidalvolymen medan andning på NAVA. En grupp icke-transplanterade patienter (kirurgiska patienter som inte rutin SBTs) fungerade som kontroller. De transplanterade patienterna visade tidalvolymer alltifrån 2,9-7,5 ml/kg (menar 5,3 ml/kg). När hyperkapni ansågs, det fanns ingen skillnad i tidalvolymen: 4.8 (1,2) ml/kg i gruppen hyperkapnisk vs 5,9 (1,2) ml/kg i de icke-hyperkapniska patienterna. Tidalvolymen i kontrollgruppen var 6,5 (1,5) ml/kg och var betydligt högre än hos transplanterade patienter. Detta är den första studien som visar att bilaterala vagala denervering inte är ett undantag för NAVA ventilation, när det gäller spontant valt tidalvolymen.

Potential Cost Savings with NAVA in Adults

Hjelmgren et al)Therapeutic Advances in Resp Dis) gjort en ekonomisk utvärdering av NAVA jämfört med PSV baserat på tidigare rapporter som visar en indirekt koppling mellan förbättrad patient-ventilator synchrony och tid på ventilation. De kostnader för svenska ICU kosta och NAVA införlivades i modellen. Författarna fann en 31% förbättring synkront med NAVA för alla studier publicerade och meteorer 1,7 dagar minskade dagar på mekanisk ventilation. Detta skulle teoretiskt motsvarar en kostnadsbesparing på US$ 7886.

Studies in Children

Monitoring Edi during High-Flow Nasal Cannula in Premature Infants

Angående Edi övervakning under nasal HFNC, Nasef et al (Acta Pediatr) jämfört neurala andningsmönster under nasal CPAP och nasal HFNC matchas för att rikta den samma genomsnittliga luftvägstryck, i tio prematura spädbarn (< 1500 g). De fann att nasal HFNC var associerade med högre Edi peak, och ökade neurala inandningstid, jämfört med nasal CPAP. Liksom, observerade de en diskrepans mellan andningsfrekvensen hos patienten utifrån Edi och andningsfrekvensen noteras av avläsningar från plethysmograph.

NIV-NAVA Improves Patient-Ventilator Interaction in Children

I en fysiologisk cross-over studie av Ducharme-Crevier (Crit Care), NIV-NAVA jämfördes med konventionell NIV (CPAP, PSV, eller PCV), i 13 barn medgav att PICU för andningssvikt (interquartile åldersgruppen 2-109 månader), varav åtta hade lunginflammation eller bronkiolit. Författarna fann att patienter under konventionella NIV, tillbringade mellan 27-32 procent av tiden i communityn, medan det var endast 8% av tiden i NIV-NAVA. Detta var främst till följd av minskad trigger försening, minskad cykling-off försening och mindre ineffektiva insatser.

NIV-NAVA Improves Patient-Ventilator Interaction in Preterm Neonates

Gruppen av Lee et al (Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed) Undersöktes tidsfel mellan Edi och respiratortryck i 15 för tidigt födda barn (medelvärde GA 27 veckor) under NIV-NAVA och NIV-PSV. Förutom en reducerad mängd ineffektiva insatser och minskade auto-triggning, författarna fann kortare utlösa förseningar och kortare tid ”utöver” under NIV-NAVA jämfört med NIV-PSV. Under NIV-NAVA, Edi och toppinandningstryck var lägre. Den totala asynkronism index under NIV-PSV var 74% (jämfört med NIV-NAVA 20%).

Use of NAVA in Nordic PICUs for Treatment of Acute Lung Injury

Denna studie av Jensen et al (Acta Anesthesiol Scand) används frågeformulärssvaren från 18 stora nordiska IVA som behandlar barn med ARDS. NAVA användes i 44% av andelarna. De fann också att andra ventilation behandlingsstrategier (bojad endotrakealtuber, användning av ECMO, etc...) för pediatric ARDS i de nordiska länderna är relativt enhetlig och i stort sett i enlighet med internationell praxis.

The Effect of Caffeine of Neural Respiratory Drive

17 prematura spädbarn på olika lägen av ventilation analyserades Edi vågformen före och efter administrering av en laddningsdos av koffeincitrat. Parikka et al)Early Human Dev) visade minskat antal centrala apnéer (5-10s), och ökade Edi amplitud efter koffein.

Tonic Edi with and without assist in the PICU

In 52 children (median 10 months old; inter-quartile range 1-49 months), Edi was recorded for 1-hour intervals at four periods throughout the PICU stay (acute phase, pre-extubation phase, post extubation phase, and at PICU discharge). The authors quantified the tonic Edi, and found in children <1 yr old (n=28), that tonic Edi increased from the acute phase to PICU discharge, but because inspiratory Edi concomitantly increased, the Edi as a percentage of the inspiratory effort, actually decreased under loppet av PICU vistelse. I de flesta av de äldre patienterna, tonic Edi var försumbar (<0,5 UV), men kunde överstiga över 1 UV någon gång under vistelsen, vilket tyder på att äldre barn kan uppvisa en viss grad av tonic Edi. Bronkiolit var den enda oberoende variabeln i samband signifikant med tonic Edi.

Impact of Sedation on Edi in the PICU

I PICU, var 20 barn avvänjning från smärtlindring och lugnande medel ingår och Edi mättes. Interventionen i denna studie av Amigoni et al ( ICM) Var en bolus av propofol (1 mg / kg), och resultatet var Edi vågformen lägsta värde (och tiden för att nå detta värde). Den genomsnittliga minskning i Edi var 32%, de flesta patienter som kräver mindre än 2 minuter att nå lägsta Edi. Backup ventilation måste initieras i 6 barn efter en genomsnittlig tid på 6 minuter från läkemedelsadministration. Författarna drog slutsatsen att EDI signalerna bör användas för att mäta graden av andningsdepression, för att bättre titrera doseringen.

Reflex Down-Regulation of Edi with Increasing NAVA Levels in Neonates

I överensstämmelse med studier på vuxna patienter och djur, Firestone et al (Journal of Perinatology) Visade en lämplig reflexsvar (dvs nedreglering av Edi) till ökande NAVA-nivåer i 21 prematura nyfödda (9 med invasiv NAVA, 12 med NIV-NAVA). I NAVA gruppen, medelfödelsevikten var 703 g (380-960g) och i NIV-NAVA grupp, var det 835 g (490-1060 g). I båda grupperna var NAVA nivån initialt till 0,5 cm H2 O / uV, och ökades sedan i steg om 0,5 varje 3 min tills en NAVA nivå av 4 cm H2O / uV. Initialt ökade högsta inandningstryck vid stigande NAVA nivåer, men då nått en ”brytpunkt” (BrP), där den inte längre ökade, trots ökande NAVA nivåer. Detta beror på att den nedreglering av Edi (med upp till 53% vid BRP). Tidal volym även ”planade” på BRP.

NIV-NAVA in Children after Cardiac Surgery

Hos yngre barn som får NIV för andningsstöd efter hjärtkirurgi, Hoetekie et al (Respiratory Care) performed a cross-over study by randomizing babies (age range 1-22 weeks, and less than 5 kg) to either nasal CPAP or NIV-NAVA right after extubation. The peak Edi values during NIV-NAVA were significantly lower during NIV-NAVA, indicating more diaphragm unloading compared to nasal CPAP. Synchrony analysis was reported for NIV-NAVA, and showed (despite average leakage of 70%), 99% neural triggering (compared to 95% in the Vignaux (5) study), with a low inspiratory trigger delay.

NAVA and Weight Gain in Very Low Birth Weight Infants

In the Journal of Clinical Neonatology, Rahmani et al. utförde en retrospektiv analys på medicinska journaler och hittade median viktökning för spädbarn som behandlades med NAVA var högre (30g/dag) än konventionell ventilation (13 g/dag), trots samma genomsnittliga kaloriintaget. Författarna föreslog en modell för att förutsäga kostnadsbesparingar och minskad LOS. De drog slutsatsen att detta var den första studien att ge insikt i den potentiella ekonomiska effekten av att genomföra NAVA.

NAVA Before and After Extubation in Term Infants

Longhini et al)Minerva Pediatrica) Analyserade fysiologiska och ventilator variabler i 10 födda barn (genomsnittlig vikt 3 kg) andnings under 2 timmar medan intuberade på NAVA och sedan extuberas till NIV-NAVA, med samma ventilatorns inställningar. Författarna fann inga skillnader i fråga om gasutbyte eller andningsmönster mellan de två ventilationsperioderna. Notera fanns inga skillnader i patient ventilator interaktion, sedering krav eller vitala för invasiva eller NIV-Nava.

Animal Studies

Neurally Adjusted PEEP in Animals

I kaniner inför andnings utmaningar (motstånd, CO2 återandning och akut lungskada), Liu et al (BMC Anesthesiol) beskrivs för första gången begreppet ”kontinuerlig NAVA” (cNAVA). cNAVA är en ny enhet för andningsstöd där Edi kontrollerar leverans av assist kontinuerligt både under inspiration och under utandning. (Detta är olika från kommersiellt tillgängliga läge kallas NAVA som utlöses cyklade-off av Edi och är begränsad till proportionell assist på inspiration bara, med en fast PEEP). CNAVA, om det finns Edi under utandning (”tonic Edi”), kommer assist att levereras i proportion, därav ett ”neuralt justerade PEEP”.

Case Reports

År 2015 var fallrapporter publicerats visar den kliniska användningen av Edi övervakning och NAVA i en vuxen patient med stelkramp (Tane, Respiratory Care), hos nyfödda som genomgår behandling med albuterol (Snow, Advances in neonatalvård), och två barn med pulmonell interstitiellt ödem (Lee, Journal of Clinical neonatologi). En artikel rapporterade felplacering av NAVA kateter i lungan (van Kerckhoven), den senare som kan undvikas om lämpliga åtgärder vidtas för kateter insättning och placering.

Lämna ett svar